usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

Tekst jednolity Umowy spółki Zakładu Utrzymania Miasta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością § 1 Stawający oświadczają w imieniu reprezentowanych spółek, że zgodnie z uchwałą Nr 2/98 Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skierniewicach ul. Czerwona 7 z dnia 7 kwietnia 1998r. oraz uchwałą Nr 3/98 Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 2 z dnia 7 kwietnia 1998r. zawiązują Spółkę. § 2 Nazwa Spółki brzmi: Zakład Utrzymania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”. Spółka ma prawo używać skrótu nazwy ZUM sp. z o.o. Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice. § 3 Czas działania Spółki jest nieograniczony. § 4 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. 01.25.Z.- Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 2. 01.30.Z.- Rozmnażanie roślin; 3. 81.30.Z.- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 4. 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 5. 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych; 6. 38.32.Z. – Odzysk surowców i materiałów segregowanych; 7. 43.12.Z – Przygotowanie terenów pod budowę; 8. 41.20.Z – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 9. 43.22.Z.- Wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; 10. 43.39.Z – Wykonanie robót budowlanych pozostałych wykończeniowych; 11. 47.91.Z.- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 12. 47.99.Z. – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 13. 55.20.Z.- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 14. 49.41.Z. – Transport drogowy towarów; 15. 52.21.Z.- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, pozostała; 16. 73.12.C.- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 17. 73.11.Z.- Działalność agencji reklamowych; 18. 73.12.A. – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe i telewizji; 19. 73.12.B. – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowe w mediach drukowanych; 20. 73.12.D. – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 21. 82.99.Z. – Działalność komercyjna gdzie indziej nieskwalifikowana; 22. 38.11.Z. – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 23. 39.00.Z. – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; 24. 81.29.Z. – Pozostałe sprzątanie; 25. 96.03.Z. – Pogrzeby i działalność pokrewna; 26. 88.99.Z. – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskwalifikowana; 27. 47.11 Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 28. 47.25 Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 29. 55.10. Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 30. 55.30 Z – Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych ) i pola namiotowe; 31. 56.10 A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 32. 77.21 Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 33. 79.12 Z – Działalność organizatorów turystyki; 34. 93.29 Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 35. 96.04 Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 36. 71.11 Z – Działalność w zakresie architektury; 37. 96.09 Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. § 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.504.000,- (trzy miliony pięćset cztery tysiące) złotych i dzieli się na 3.504 (trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000, - (jeden tysiąc) złotych każdy. 2. Wpłaty na udziały będą dokonywane wpłatami pieniężnymi i niepieniężnymi. 3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 6.000.000,- (sześć milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie powoduje zmiany umowy spółki. § 6 1. Pierwotnie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmowane były w następujący sposób: 1) Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach objęła 135 (sto trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, na łączną kwotę 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) złotych, z czego:  4 (cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za gotówkę;  131 (sto trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za aport rzeczowy opisany w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartym w akcie notarialnym z dnia 18 czerwca 2003 roku za nr rep. A2341/2003; 2) Gmina Miasto Skierniewice objęła 3.272 (trzy tysiące dwadzieścia siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział, na łączną kwotę 3.272.000,00 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące) złotych, z czego:  1.383 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za gotówkę;  639 (sześćset trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za aport rzeczowy opisany w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartym w akcie notarialnym z dnia 18 czerwca 2003 roku za nr Rep. A 2341/2003;  450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za gotówkę;  300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 1000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęła za gotówkę;  250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęta za gotówkę.  250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział – objęta za gotówkę. 2. Obecnie Gmina Miasto Skierniewice posiada w kapitale zakładowym 1.000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 3.407,00 zł ( trzy tysiące czterysta siedem) złotych o łącznej wartości 3.407.000,00 zł ( trzy miliony czterysta siedem tysięcy )złotych. § 7 1. Udziały są zbywalne na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników. 2. Udziały w spółce mogą być umarzane. § 8 Władzami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd Spółki. § 9 Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy. 2. Wyłączenie zysku z podziału pomiędzy udziałowców z przeznaczeniem na utworzenie innych funduszy i inwestycje Spółki. 3. Udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 4. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników. 5. Ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego. 6. Zbycie lub nabycie nieruchomości. 7. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu. 8. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki. 9. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. 10. Zmiany umowy Spółki. 11. Połączenie lub rozwiązanie Spółki, utworzenie nowej Spółki. 12. Zatwierdzenie planu na rok następny. 13. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd. 14. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. 15. Zgromadzenie Wspólników określa regulamin Rady Nadzorczej. 16. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników § 10 1. Wspólnikom przysługuje nieograniczone prawo kontroli Spółki. 2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki. § 11 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. 2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Zgromadzenie wspólników w każdym czasie. 3. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania w ramach kompetencji określonych ustawami. 4. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez członków Rady Nadzorczej. § 12 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 2 osób. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 3. W przypadkach równych głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego, upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. 5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy. 6. Członkowie Zarządu, bez zgody Zgromadzenia Wspólników, nie mogą pełnić funkcji w organach innych spółek prawa handlowego, prowadzić działalności gospodarczej, na rzecz innych podmiotów w ramach stosunku pracy lub innych stosunków cywilnoprawnych. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. § 14 Koszty tego aktu ponoszą założyciele Spółki. § 15 Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.